Definition for NE-OD'A-MODE

NE-OD'A-MODE, n. [Gr. νεοδαμωδης; νεος, new, and δημωδης, popular; δημος, people.]

In ancient Greece, a person newly admitted to citizenship. Mitford.

Return to page 17 of the letter “N”.