Definition for EP-I-NI'CION

EP-I-NI'CION, n. [Gr. επινικιον; επι and νικαω, to conquer.]

A song of triumph. [Not in use.] Warton.

Return to page 76 of the letter “E”.