Definition for MO-NOM'A-CHY

MO-NOM'A-CHY, n. [Gr. μονομαχια; μονος, sole, and μαχη, combat.]

A duel; a single combat.

Return to page 120 of the letter “M”.